Politika zasebnosti

NAČELA

Namen Politike zasebnosti Društva Kovanček Humanity, Društvo za napredne humanitarne rešitve (v nadaljevanju: Društvo Kovanček) je zlasti v zagotavljanju ustrezne stopnje transparentnosti delovanja naše spletne strani in informiranosti posameznikov, ki spletno stran bodisi le obiščejo bodisi uporabijo katero izmed storitev na naši spletni strani (v nadaljevanju imenovani tudi: posamezniki).

Pri upravljanju z vašimi osebnimi podatki bomo dosledno spoštovali  relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov zlasti s t.i. Splošno Uredbo GDPR oziroma Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Podatki o upravljalcu osebnih podatkov:
Društvo Kovanček Humanity, Društvo za napredne humanitarne rešitve
Slovenska cesta 55a
Matična številka: 4118782000
Davčna številka: 81820470
elektronski naslov: info@kovancek.com

Ker cenimo vašo zasebnost, smo se zavezali posebno skrb nameniti varnosti vaših osebnih podatkov, zlasti varstvu pred nenamernim ali nezakonitemu uničenju, izgubi, spreminjanju, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Da bi to dosegli in zadostili merilom ustrezne in učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov, smo sprejeli  številne varnostne in organizacijske ukrepe ter omejili dostop do vaših osebnih podatkov zgolj na peščico vnaprej določenih oseb, ki lahko do njih dostopajo le v obsegu, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje storitev, ki jih nudi Društvo Kovanček.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izvajanja aktivnosti v skladu s sprejetim Statutom Društva Kovanček ter cilji ustanovitve in delovanjem Društva Kovanček. V skladu z navedenim bomo vaše osebne podatke obdelovali za potrebe izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, zakonitega interesa ali na temelju vašega soglasja.

V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti bo Društvo Kovanček obdelovalo vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, sklenitev pogodb, zagotovitev dogovorjenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav ter za druge namene, ki so potrebni za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema in za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti in odkrivanja tehničnih okvar sistemov. V primeru suma zlorab oziroma nepooblaščenih dostopov v primernem in sorazmernem obsegu obdelujemo podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih zlorab oziroma oziroma nepooblaščenih dostopov ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujemo tudi drugim subjektom, zlasti policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve bodočih zlorab oziroma nepooblaščenih dostopov se podatki o zgodovini ugotovljenih oziroma nepooblaščenih dostopov v povezavi s posameznikom lahko hranijo še pet let po prenehanju medsebojnega sodelovanja oziroma razmerja.

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem predhodnem soglasju in se lahko nanaša na obveščanje o dogodkih, donacijah, donatorskih akcijah in podobno. Namen takšnega obveščanja je, da se vam približamo, se vam predstavimo ter vas ažurno obveščamo o naših aktivnostih, ob čemer se vse izvaja le preko tistih komunikacijskih kanalov s katerimi soglašate. Tovrstno obveščanje lahko skladno s Politiko zasebnosti kadarkoli prekličete, a le za podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. 

VAŠE PRAVICE

Društvo Kovanček vam zagotavlja enostavno izvrševanje pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki so v Splošni Uredbi podrobneje opredeljene v členih 16. do 24., in sicer pravico do seznanitve, pravico do popravka, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosa osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko enostavno uveljavljate z izpolnitvijo spletnega obrazca na naši spletni strani www.kovancekhumanity.com. 

Vabimo vas, da nas v primeru kakršnihkoli nejasnosti ali dodatnih vprašanj kontaktirate bodisi  elektronsko na info@kovancek.com ali pisno na naslov Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana.
V kolikor menite, da so bile vaše pravice glede varstva osebnih podatkov kršene, pa imate  tudi pravico, da vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si ali pisno na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo do izpolnitve namena oziroma do vašega preklica v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbenih dogovorov (na primer donacijske pogodbe), razen v primerih, ko je konkretni rok hrambe osebnih podatkov določen s predpisom. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

KDO IMA DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV?

Vaše podatke hranimo zase. V kolikor narava posameznih aktivnosti to zahteva, vaše podatke posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem (na primer računovodski servis, pošta ipd.) ali državnim organom (upravni organi, nadzorstveni organi, policija ipd.). 

VARNOST

Vsi zaposleni, pogodbeni obdelovalci in druge osebe, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezani k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Z rednimi kontrolnimi pregledi, vzdrževanjem in obnavljanjem skrbimo, da prostori, kjer hranimo osebne podatke, strojna ter programska oprema, ki je potrebna za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, nudijo varne pogoje in nepooblaščenim ne omogočajo dostopa do osebnih podatkov posameznika.

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Društva Kovanček in začne veljati 2.12.2019.

Vsebino naše Politike zasebnosti bomo spreminjali, v kolikor bo to potrebno, zato vas vabimo, da redno spremljate našo spletno strani, kjer vas bomo o vseh spremembah pravočasno in ustrezno obvestili.


Kovanček Humanity, Društvo za napredne humanitarne rešitve